Wednesday, December 24, 2014

Nghề nào cổ nhất

Một thợ xây, một thợ điện và một nhà dân chủ tranh luận với nhau xem nghề nào cổ xưa nhất.

Người thợ xây nói: Trái đất là thứ đầu tiên chúa trời tạo ra, thế nên nghề xây dựng là cổ nhất.

Người thợ điện nói: Nhưng trước đó chúa trời có nói "hãy mang ánh sáng tới đây". Thế nên nghề thợ điện cổ xưa hơn.

Nhà dân chủ nói: Rồi, trước tất cả những thứ đó là sự hỗn loạn. Các anh nghĩ xem ai đã tạo ra sự hỗn loạn?

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment