Showing posts with label Hà Nội. Show all posts
Showing posts with label Hà Nội. Show all posts

Thursday, March 26, 2015

Dân chủ và cây xanh

1

Cần bao nhiêu nhà dân chủ để trồng một cái cây?

Không ai cả, các nhà dân chủ còn bận phản đối chính quyền chặt cây.

2

Cần bao nhiêu nhà dân chủ để chặt một cái cây?

Không ai cả, các nhà dân chủ còn bận tố cáo chính quyền tham nhũng trong việc trồng cây.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết phải khác sự thật)