Showing posts with label Trí tuệ. Show all posts
Showing posts with label Trí tuệ. Show all posts

Wednesday, November 11, 2015

Trí tuệ của dân chủ viên

Cô giáo lớp nói với học sinh: Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen nhé. 

Học sinh đầu tiên: Em tên là Minh.

Cô giáo hỏi: Sau này em muốn làm nghề gì?

Minh trả lời: Em không biết.

Học sinh thứ hai: Em tên là Hương

Cô giáo hỏi: Sau này em muốn làm nghề gì?

Hương trả lời: Em không biết.

Học sinh thứ ba: Em muốn trở thành dân chủ viên.

Cô giáo hỏi: Vậy tên em là gì?

Học sinh thứ ba trả lời: Em không biết.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết khác với sự thật.)