Showing posts with label Nguyễn Khắc Mai. Show all posts
Showing posts with label Nguyễn Khắc Mai. Show all posts

Friday, November 14, 2014

Nguyễn Khắc Mai xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản

Lần đầu tiên tôi được biết đến ông Nguyễn Khắc Mai là qua một bài viết có tên là "Minh Triết Các Mác hay những nghịch lý cộng sản". Than ôi, đó là một bài viết đầy những dối trá, bịa đặt và xuyên tạc tư tưởng của Marx. Ông Lữ Phương, một người nghiên cứu chủ nghĩa Marx khác đã phơi bày sự xuyên tạc của ông Nguyễn Khắc Mai trong bài "Minh triết thế này sao?".

Có lẽ ông Lữ Phương khi đó chưa biết là ông Nguyễn Khắc Mai dùng những điều bịa đặt và xuyên tạc tư tưởng của Marx để quảng bá cho cái Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Minh Triết của ông ấy.

Khái niệm minh triết của ông Nguyễn Khắc Mai là một thứ chủ nghĩa duy linh đội lốt khoa học, thế nên nó được học bằng thần hứng (trực cảm, tâm linh). Nói nôm na là người ta có thể sẽ gọi hồn ông Marx lên để học tư tưởng Marx cho nhanh. Đấy là nhổ vào mặt ông Marx chứ nghiên cứu cái gì.

Còn một điểm nữa là ông Nguyễn Khắc Mai bịa đặt hoàn toàn về từ "Kommunismus" [một từ tiếng Đức], nếu tra từ đó bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ thứ tiếng nào, với bất cứ từ điển nào thì kết quả đều là khái niệm về "chủ nghĩa cộng sản", nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế. Khái niệm "chủ nghĩa cộng đồng" mà ông Nguyễn Khắc Mai cho là đúng thì trong tiếng Đức người ta dùng một từ khác để diễn đạt, đó là từ "Kommunalismus". Các ngôn ngữ khác cũng có từ tương tự, "chủ nghĩa cộng đồng" là một khái niệm đề cập đến văn hóa và chủng tộc.

Chả biết minh triết rồi sẽ đi đến đâu, nhưng "ngu" triết thì đã rất rõ ràng.