Wednesday, November 11, 2015

Trí tuệ của dân chủ viên

Cô giáo lớp nói với học sinh: Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen nhé. 

Học sinh đầu tiên: Em tên là Minh.

Cô giáo hỏi: Sau này em muốn làm nghề gì?

Minh trả lời: Em không biết.

Học sinh thứ hai: Em tên là Hương

Cô giáo hỏi: Sau này em muốn làm nghề gì?

Hương trả lời: Em không biết.

Học sinh thứ ba: Em muốn trở thành dân chủ viên.

Cô giáo hỏi: Vậy tên em là gì?

Học sinh thứ ba trả lời: Em không biết.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết khác với sự thật.)

No comments:

Post a Comment