Monday, September 1, 2014

Tự do của trí thức Việt Nam thời Pháp thuộc

Một trí thức "dân chủ" nói: Tôi thấy là trí thức Việt Nam thời Pháp thuộc được tự do hơn bây giờ rất nhiều, ngoại trừ việc không được vào công viên và phải nhận người Gô Loa làm tổ tiên.

Chú thích:
1) Các công viên thời Pháp thuộc thường gắn biển "Cấm chó và người An Nam"
2) Ở trường học thì trẻ em được dạy rằng "Tổ tiên chúng ta là người Gô Loa"

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí, nhưng không nhất thiết khác sự thật)

No comments:

Post a Comment