Saturday, August 23, 2014

Lại chủ nghĩa khủng bố

Một người đến Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trình báo về việc con vẹt của ông ta đã xổng chuồng bay mất. Nhân viên an ninh nhìn ông ta chăm chú và hỏi: Con vẹt thì có liên quan gì cơ chứ? Đây đâu phải là văn phòng quản lý đồ thất lạc?

Người kia nói: Thưa ngài, tôi chỉ muốn báo với ngài là tôi không dạy hay chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cho con vẹt đó.

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

No comments:

Post a Comment