Saturday, January 11, 2014

Bàn về việc nghỉ lễ

Trên thế giới nhiều nước đã thực hiện chính sách làm việc 35 giờ một tuần.

Trên thế giới ở nhiều nước người lao động được nghỉ phép 34 ngày một năm chưa kể nghỉ lễ.

Những chính sách tốt cho quyền lợi của người lao động ấy sao không thấy được kêu gọi áp dụng ở Việt Nam? 

Ngược lại kỳ Tết cổ truyền đang được kêu gọi nhập với kỳ nghỉ Tết dương lịch trong khi người lao động Việt Nam chỉ có 12 ngày nghỉ phép mỗi năm và một tuần phải làm việc 45-50 giờ, thậm chí công nhân ở nhiều nơi phải làm việc gấp rưỡi số thời gian đó để có thể kiếm đủ tiền sinh sống.

Bởi đó là tiếng nói của giới chủ doanh nghiệp, họ muốn cắt giảm số ngày nghỉ của người lao động nhờ đó mà tăng thêm lợi nhuận.

Tầm mắt hạn hẹp của giới chủ doanh nghiệp chỉ quanh quẩn với số ngày người lao động phải làm việc trong năm, chỉ loay hoay với bộ máy hành chính quan liêu mà bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày nghỉ lễ.

Tầm mắt thiển cận của giới chủ không bao giờ có thể thấy được điều đơn giản là một người làm việc trong hai giờ luôn tạo ra giá trị thặng dư thấp hơn so với hai người làm việc trong một giờ.

Giới chủ doanh nghiệp chỉ luôn tìm mọi cách trút gánh nặng kinh tế của họ lên lưng người lao động.

Bởi vậy giải quyết các vấn đề xã hội không bao giờ là xóa bỏ sự cản trở nào mà là giai cấp nào sẽ xóa bỏ nó và xóa bỏ theo cách nào.

No comments:

Post a Comment