Wednesday, September 19, 2012

Tội tổ tông của tiền

"Tiền đầu tư vào ngân hàng phải là đồng tiền sạch 12 đời", tại sao là 12 đời mà không phải 13 đời nhỉ? Nếu 12 đời sạch mà đời trước đó bẩn thì có khác gì với tiền bẩn? Theo đó 13 đời, 14 đời 15 đời cũng chưa đủ, thậm cần phải lần đến tận đời tổ tông của tiền để đảm bảo sự trong sạch.

Tổ tông của tiền cần phải sạch, nhưng nếu nó sạch thì người ta cần phải lo lắng gì về sự bẩn, như vậy rõ ràng là nó có thể bẩn. Khi mỗi đồng tiền ra đời đều đã mang vết bẩn từ tội tổ tông thì chỉ có một cách duy nhất để làm cho nó sạch đó là rửa tội. Thế là cần phải có lễ rửa tội cho tiền!

Giải pháp hợp lý theo đó để tiền luôn giữ được sự trong sạch là lập phòng xưng tội khắp mọi nơi, cắt đặt các cha cố để nghe tiền xưng tội sau đấy nhân danh chúa trời nào đó để xá mọi tội lỗi cho tiền.

Tất nhiên là các phòng xưng tội và cha cố cần phải có tiền để tồn tại, và đối với điều này thì tiền sạch hay tiền bẩn không phải là vấn đề quan trọng.