Saturday, September 1, 2012

Nhận thức duy vật biện chứng

Nhận thức duy vật biện chứng đi từ trực quan sinh động tới tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng tới trại cải tạo lao động vô thời hạn.