Thursday, August 30, 2012

Con bò thông thái

Có một lần gã hề chất lên lưng con bò những sọt đầy sách, dẫn nó ra giữa chợ rồi quỳ sụp xuống khấn vái: "Xin hãy cho tôi những lời khuyên thông thái! Xin hãy cho tôi những lời khuyên thông thái!".
Người ta ngạc nhiên hỏi gã tại sao lại làm vậy, gã liền trả lời: "Nhà thông thái chả phải là những người mang trên mình đầy sách vở đó sao? Con bò này mang trên mình đầy sách vở vì vậy nó cũng thông thái".